اطلاعات اعضای شرکت کننده

اطلاعات مرکز آموزشی

اطلاعات معلم راهنما

اطلاعات پروژه

هزینه شرکت در جشنواره دانش آموزی همتا مبلغ 160,000 تومان می باشد.
درگاه پرداخت: