مهلت ثبت نام در جشنواره دانش آموزی همتا به اتمام رسیده است.